ارزش های


تماس با ما در YENMAK
ما از روزی که تأسیس شدیم بر اساس شریک سازی معلومات متقابل و گوش دادن (به مشتریان) کار کردده ایم. ایجاد محیطی که همه کارکنان ما بتوانند افکار و عقاید خود را به وضوح در تمام سطوح موسسه (فابریکه) ما بیان کنند، یکی از ارزشهای اصلی ماست.

تعهد به کیفیت در YENMAK
شرکت ما (YENMAK) به هدف فراهم کردن تولیدات با کیفیت عالی ومطمین به مشتریان تاسیس گردیده وبا درک این ویژگی و با مشارکت و پشتیبانی همه واحدهای خود سیستم مدیریت کیفیت خود را حفظ و بهبود می بخشیم. 

تمرکز بر مشتری در ینماک 
تمامی عکس العمل های مثبت و منفی مشتریان ما برای ما ارزشمند و هدایت کننده است. به همین دلیل، ما نه تنها در مرحله فروش بلکه پس از فروش نیز در کنار مشتریان هستیم. ما با رویکردهای انعطاف پذیر، مؤثر و خلاقانه با درک سریع ودرست به خواسته ها و نیازهای مشتریان داخلی و خارجی خود وپاسخگویی به توقعات شان با تمام واحدهای خود در خدمت هستیم.

سرمایه گذاری و توسعه در ینماک
ما تغییرات به وجود آمده در تکنولوژِی و همه شرایط دیگر را دنبال می کنیم و در سرمایه گذاری خود با عصر در حال تغیر سازگاری میکنیم.

احترام در ینماک
ما به تفاوت ها احترام می گذاریم، به کارمندان خود با اطمینان و احترام نزدیک شده بدون تبعیض به دلیل نژاد، قومیت، جنسیت، دین و دیدگاه سیاسی برخورد نموده و به صورت شفاف و عادلانه مطابق با قوانین و مقررات اخلاق کاری عمل می کنیم.


© All Rights Reserved Yenmak