کیت - سیت


کیت - سیت

امروزه شرکت ینماک؛ با بدست آوردن حساس ترین حد اندازه گیری بین 55 میلی متر و 185 میلی متر قطر،  پیستون، پین پیستون، حلقه پیستون و پوش سیلندر را تولید نموده با جمع آوری وجابجایی در یک سیت در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.© All Rights Reserved Yenmak