پیستون و پین پیستون


ینماک که با تولید پوش برای سکتور قطعات یدکی به خدمت خود ادامه می دهد، با تکمیل سرمایه گذاری های لازم برای تولید پیستون در زمان های بعدی تولید پیستون ها را نیز آغاز کرده است. هم اکنون فعالیت خود را با کارخانه ریخته گری و تیم مجرب خود در 10000 متر مربع باز و 7000 متر مربع در فضای بسته ادامه می دهد.

این بخشی است که با حرکات آن در داخل سیلندر، باعث به وجود آمدن زمان ها می گردد. پیستون سیلندری است که به قوه حرکت موتور تاثیر می کند. پیستون به شکل دیسک در وسایط نقلیه موتور دار به تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی شیمیایی کمک می کند. در یک سیستم موتور دار، برای تبدیل انرژی احتراقی به انرژی مکانیکی چرخش میل لنگ (crankshaft) ضروری می باشد. آله (دستگاه) ایکه برای چرخاندن میل لنگ حرکت می کند پیستون نامیده می شود. زیرا با گاز در حال انبساط  به پیستون فشار وارد می کند و پس از آن میل لنگ که به میله پیستون نصب گردیده است، شروع به چرخش می کند. 

پیستون دستگاهی است که در وسایط نقلیه موتوردار به سیستم میل لنگ نصب می گردد. با به حداقل رساندن سایش پیستون می توان عمر موتور را طولانی کرد. مواد پیستون، شکل بیضوی آن سرنخ هایی است که از عمر موتور بحث می کند. اگر چه یک دستگاه ساده است به نظر می رسد، اما اندازه گیری پیستون نیاز به دانش مهندسی داشته، یکی از مهمترین قسمت های وسایط نقلیه ای یک موتوری می باشد.

براساس تمام این اطلاعات، وبیشتر آن و تجارب بدست آمده، پیستونهای تولید شده برای موتورهای پترولی و دیزلی به اندازه های 60 و 175 میلی متر قطر در بازار با نام تجاری ینماک قرار دارند. شرکت Yenmak برای هر مدل متفاوت موتورها با استفاده از تجربه خود وبا بکار گیری مواد خام مناسب و ساختار پیستون مناسب به هدف پیستونها را تولید می کند.

ساختمان پیستون
در اطراف پیستون سیگمنت های به شکل حلقه وجود دارد. این حلقه ها مثلی که قرار گرفتن پیستون در سیلندر را فراهم می کند، از نفوذ گاز ورود روغن به اتاق نیز جلوگیری می کند.

سوختن گازها وحرکت پیستون به شرح زیر صورت می گیرد: در قسمت بالایی پیستون حفره محفظه احتراق در بلوک بالایی موتور قرار دارد. هوای تازه و سوخت توسط پلاگین جرقه به این منطقه مشتعل می شود. سوختی که به دلیل احتراق منفجر می شود، پیستون را حرکت می دهد.

© All Rights Reserved Yenmak