سوپاپ موتور


سوپاپ موتور

دریچه ها بخشی است که عبور مایعات را تنظیم می کند، توسط قوس محکم گرفته شده و بالا و پایین می رود. سوپاپ موجود در موتورهای احتراق داخلی، عبور سوخت های گازی یا مایع را در سیستم های لوله کشی تنظیم می کند. این قطعه مخلوط سوخت و هوا در موتور ویا انتقال هوا به موتورها تنظیم می کند. سوپاپ های به کار رفته در اتومبیل ها با حرکت و رفت و آمد خود باعث کنترل ورود و خروج سوخت و هوا به موتور می شوند. با باز شدن سوپاپ ورودی، در حالی که مخلوط سوخت و هوا وارد سیلندر موتور می شود، با باز شدن سوپاپ اگزوز، پس از سوختن مخلوط سوخت و هوا، گاز اگزوز متشکل از آن خارج می شود. هنگامی که هر دو سوپاپ بسته باشند، یکپارچگی سلیندر فراهم گردیده و احتراق رخ می دهد.

پس از عملیه احتراق گازی که بوجود می آید توسط سوپاپ اگزوز تخلیه می شود.

سوپاپ ها از نظر مکانیکی و حرارتی بسیار مقاوم بوده و در مقابل زنگ زدگی نیز مقاوم هستند. در سوپاپ ، تنش های مکانیکی در هنگام احتراق سر سوپاپ و در حین بسته شده سوپاپ رخ می دهد. 

جلوگیری ازین تنش ها به شکل و مقاومت درست سوپاپ ممکن می باشد. یک بار گرمای بسیار سنگین روی سطح سوپاپ ها از محفظه احتراق بمیان می آید. هنگامی که دریچه ها باز هستند، دریچه اگزوز نیز در هنگام خروج اگزوز در معرض گرما قرار می گیرد.

سرد سازی سوپاپ ها به واسطه انتقال حرارت بین سطح هموار سوپاپ و سرسیلندر صورت می گیرد. انتقال حرارت توسط هادی ها بسیار کم می باشد. سوپاپ های ورودی می توانند در حین فعالیت به حرارت 300 تا 500 درجه سانتیگراد برسند، در حالی که سوپاپ های اگزوز می توانند به دمای 1000 درجه سانتی گراد برسند. 

محیط کار

به دلیل حرارت زیاد در محیط هایی که سوپاپ ها فعالیت می کنند، در طول آنها افزایش مشاهده می شود. برای رفع این مشکل، سوپاپ ها با تنظیم خاصی روی موتور قرار داده می شوند. اگرچه این عیار برای هر موتور متفاوت است، اما منطق آن یکسان است. هنگامی که سوپاپ روی موتور قرار می گیرد، نظر به موتور، خالیگاه مشخصی گذاشته می شود.


© All Rights Reserved Yenmak