تولید پوش سلیندر


ینماک تولید پوش را در سال 1965 آغاز کرد. فابریکه تولید آستر سیلندر ما واقع در قونیه که یکی از آنها در 5000 متر مربع باز و 4000 متر مربع مساحت بسته است، با بیش از 150 پرسنل مجریب فعالیت خود را ادامه می دهد.

در تولید پوش سلیندر، بین قطر های 55 و 185 میلی متر؛ با تنوع محصولات از جمله پوش سرد کننده آب و هوا، برای موتورهای پترولی و دیزلی و کمپرسورها نوع خشک، نوع آبی و پوش سلیندر سرد کننده و کمپرسور  برخوردار می باشد.

ینماک در پوش های سلیندری ای که تولید می کند، مواد و خصوصیات آلیاژهای مورد نیاز استانداردهای جهانی را تحقق بخشیده، پس از عملیه ذوب در بخش ریخته گری، تحلیل های لازم کیفیت انجام داده، مطابق با تکنولوژی مدرن با مایشن های ذوب آهن عملیه ذوب را انجام می دهد.

به همراه ماشین های نوع جدید ریخته گری گریز از مرکز استاندارد سازی مستمر را فراهم نموده و با عملی سازی فعالیت های کنترل کیفیت در هر مرحله از تولید استمرار کیفیت را تضمین می کند. 

ینماک؛ در کارخانه تولید پوش سیلندر پیشرفت ها در عرصه تکنولوژی را از نزدیک دنبال نموده، با سرمایه گذاری انجام یافته تولیدات اش تحقق می بخشد. تمامی پوش های سیلندر تولید شده در دستگاه های کنترل کیفیت مخصوص پوش های سلیندر، 100 فی صد (%) از برای ویژگی های مهم که بر عملکرد موتور تأثیر می گذارد کنترول گردیده بعدا به مشتریان تسلیم می گرددد.


Yenmak با افزایش مداوم عملکرد پوش سیلندر در موتور با ایده آل ترین راه حل ارائه شده، وبا تجربه ایکه درین سکور دارد مواد و خصوصیات آلیاژی که بر سایش، عمر کار و انتشار حرارتی در کلیه پوش های سلیندر ای که تولید می کند، همچنان به عنوان "قوه در موتور شما"  به فعالیت خود ادامه می دهد.


© All Rights Reserved Yenmak