سیاست ما در کیفیت ومحیط زیست


سیاست ما در کیفیت ومحیط زیست

سیاست کیفیت پیستون در شرکت ینماک

به عنوان سیاست کیفیت، ینماک قصد دارد تا تولیدادش از قبیل پوش  سیلندرهای موتور وپیستون، حلقه (سیگمنت) های موتور، یاطاقان های موتور، قطعات ترمیم موتور در یک بسته را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

شرکت ما به منظور جلب رضایت مشتریان بهبود کیفیت محصول و شرایط خدمات را منحیث یک اصل برای خود تلقی می نماید.

به منظور رعایت شرایط در حال توسعه اقتصادی، فناوری و محیط زیستی، تمامی مراحل موجود در شرکت ما، سیستم مدیریت کیفیت و محیط زیستی ما با مشارکت تمامی کارمندان و تهیه کنندگان، اثرات محیط زیستی که به هوا، آب و خاک وارد خواهیم کرد، با در نظر گرفتن کلیه شرایط قانونی پذیرفته شده توسط شرکت ما و سایر مقررات حفاظت از محیط زیست، جهت برآورده ساختن رضايت مشتریان در بالاترين سطح، و قبول بهبود و توسعه دوامدار منحیث یک اصل، 

برای فراهم نمودن رضایتمندی کارکنان، توسعه و آگاهی از حفاظت از محیط زیست از طریق معلومات و آموزش اطلاعات مؤثر، جهت خدمات آگاهانه تر به مشتریان و تضمین یک محیط سالم برای کارمندان، مشتریان، صنایع فرعی و جامعه،

برای تحقق تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی در تولید پیستونهای موتور احتراق داخلی و تولید پین پیستون مصرف کم از منابع طبیعی، با استفاده از مواد بازیافتی بیشتر،

از جمله سیاست کیفیت و محیط زیستی شرکت ینماک می باشد. 


سیاست کیفیت شرکت ینماک در تولید پوش سلیندر

در کلیه فعالیت های ما اولویت دادن به رضایت مشتری و تولید محصولات مطابق با ارزش ها و استانداردهای پذیرفته شده ملی و بین المللی،


گسترش شعور کلیه کارکنان و تأمین کنندگان ما درباره کیفیت، افزایش دانش و مهارت های آنها از طریق آموزش، انگیزه دادن به اصل کار گروهی و در نتیجه سبب سهم گیری ایشان در فعالیت های توسعه مستمر،


با هدف مندی در مورد کیفیت، کارایی و در هر مرحله ای شرایط تسلیم به موقع؛ به حداقل رساندن شکایات مشتری،


با رعایت شرایط سیستم مدیریت کیفیت برای بهبود مستمر موفقیت شرکت و فرآیندهای مؤثر بر کیفیت محصولات ما و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت،

هر کار را اولین بار و به درستی انجام دادن،

از جمله سیاست کیفیت کارخانه ینماک موتورمی باشد. © All Rights Reserved Yenmak