Automechanika SHANGHAI

28 November - 1 December 2018 - Shanghai